అక్షర తోరణం ప్రత్యేక సంచిక

CLICK ON THE IMAGES

CLICK ON THE IMAGE

Author: Battula VV Appaarao

I am pleased to inform you that, I could locate 
Amarakosam (Namlinganusasanam)
A very rare book, which is out of print.

This has 596 pages.
Published by Raoyal & Co.in 1951
Foreward by Janamanchi Venkatasubrahmnaya Sharma


You can download using the following link.

https://goo.gl/OxjAxQ

Because it is 3 MB, it can not be sent as an attachment..
If you want to share with any one, don''t send as an attachment.
Send only the link

With regards to people who do a great work in this group, I consider this as Udatha Bhakthi offering

I remain
seena

https://www.kahaniya.com/s/mithunam-2835

శ్రీరమణ కథలను సంపుటిగా మీ ముందు వుంచుతున్నాము.ఇది మొత్తం ఎనిమిది కథల సంపుటం. అందులో ఒక కథే మిధునం. దానినే పుస్తకం పేరుగా పెట్టడం జరిగింది. ఇందులో అయిదేళ్ళలో (1993-97) వచ్చిన కథలున్నాయి. దాదాపు ఇందులో కథలన్నీ మళ్ళీ మళ్ళీ వేర్వేరు పత్రికలలో అచ్చయినవే. కొన్ని కథలు మంచి కథల సరసన కథా సంకలనాలలో చోటు చేసుకున్నాయి.అవార్డులు, అంతకు మించి పాఠకుల ప్రశంసలు పుష్కలంగా అందుకున్నాయి. చదివినవారు పదిమందితో చదివించి అదరించారు.